Lebih dari 100 orang perhari bergabung di komunitas Ajeg Bali, untuk mendapatkan informasi menarik seputar bali — ekslusif & gratis melalui email mereka.

Pabligbagan Pangawi Wadu Bali Modern

Olih : IDK Raka Kusuma

Ngrereh pangawi wadu ring sajeroning Sastra Indonésia modéren dangan pisan. Riantukan sampun akéh wénten. Yén nyarca parabné, sambil ngidem nyidayang. Yadin nénten samian, pacang carca tiang. Pinih ajeng Nursamsu. Raris: Isma Sawitri, Toeti Herati Noerhadi, Rayani Sriwidodo, M Popi Donggo Hutagalung, Upita Agustin, Diah Hadaning, Dorotéa Rosa Hérliani, Oka Rusmini, Cok Sawitri, Sirikit Syah, Mas Ruscitadéwi, Alit S Rini. Wantah kadi nika? Wénten malih. Puniki: Putu Vivi Lestari, Pranita Déwi, Nur Wahida Idris, Ira Puspitaningsih, Dina Oktaviani, Ayu Utami, Linda Critanty.

Nyelap tiang ngusanang nyambat pangawi wadu sastra Indonésia modérené kadi nika. Sané ngranayang, unteng séwala patrané puniki nénten ngundukang indiké punika. Nanging ngundukang indik pangawi wadu Bali modéren. Pangawi wadu Bali modérené sané sambat tiang inucap maka sarana imba. Imba sané nyihnayang, ring sajeroning ngaripta reriptaan sastra, boya anak lanang kémanten sané mabuat. Anak istri taler.

Yén ring sajeroning Sastra Indonésia modéren sapunika kawéntenané, sapunapi sastra Bali modérené? Wénten pangawi wadu sastra Bali modéren napi nénten?

Sadurung tiang nyambat, pacang telatarang tiang akidik indik pangawi wadu sastra Bali modérené sané lintang. Sapuniki. Warsa 1972 wénten swayembara ngripta sastra klasik miwah sastra Bali modéren. Ring sajeroning sastra Bali modéren wénten pangawi wadu sané polih juara. Dané maparab I Gusti Ayu Ngurah Murtini. Sajak danéné mamurda Tirta Gangga.

Angob tiang maca sajak Tirta Ganggané punika. Siosan ring becik, sajaké puniki malintihan nyritayang taman Tirta Ganggané antuk kruna lan lengkara sané yukti-yukti kapilih. Kapilih antuk sang ngawi. Akidik nénten wénten kejil. Tur, akedik nénten wénten kruna miwah lengkara sané ngawinang sajaké puniki céda.

Nyabran usan mamaca, setata tiang mapinunas, dumadak sang ngawi sajak Tirta Ganggané punika nglanturang ngripta sajak Bali modéren malih. Sakéwanten pinunas tiangé punika wantah dados pinunas sané nénten kadagingan

Galahé mamargi. Kasuén-suén, diastun kapah-kapah, koran Bali Post Mingguné ngwedarang sajak Bali modéren. Pangawi wadu sané ngaripta sajak duk punika: IA Wahyuni. Ri sampuné nglintang warsa 2000, ida nénten lantur ngripta.

Antuk kawéntenané inucap, tiang ngindayangin nebag. Kapertama, manawi I Gusti Ayu Ngurah Murtini miwah IA Wahyuni, nénten madue galah malih ngripta. Ri antukan kawéntenané pinaka anak istri sayan rémban. Rémban ngamargiang dharma stri. Taler rémban ngrereh pangupa jiwa miwah rémban pinaka ibu ngemban oka. Kaping kalih, manawi, kabanda antuk ijek makarya, leleh anggané ten kadi. Antuk lelehé ten kadi, nénten mrasidayang ngripta kakawian malih.

Sapunapi mangkin? Sané mangkin ton tiang pangawi wadu sastra Bali modérené sayan ngakéhang. Sios ring ragan luhé, wénten : AA Sagung Mas Ruscitadéwi, Kadék Widiasih, IGA Putu Mahindu Déwi Purbarini, Dwijayanthi, Dessy Savitri, Nopi Suardani, miwah pangawi wadu sastra Bali modérené siosan.

Sané mangkin kawéntenan pangawi wadu sastra Bali modérené masiosan ring kawéntenan duk I Gusti Ayu Ngurah Murtini miwah IA Wahyuni ngripta. Napi binané? Pinih riin aturang tiang, pangawi wadu sastra Bali modérené pageh lan kukuh ngripta. Kaping kalih, pangawi wadu Bali modérené mangkin wénten sampun ngwedarang pupulan. AA Sagung Mas Ruscitadéwi ngwedarang pupulan cerpén sané mamurda Luh Jalir. IGA Putu Mahindu Déwi Purbarini nawedarang pupulan sajak sané mamurda Taji. Kadék Widiasih ngwedarang pupulan sajak sané mamurda Gurit Pangawit.

Boya sumbar. Tiang mastikaang, pangawi wadu Bali modérené sayang sué, sayan ngakéhang. Nénten doh tiang ngrereh bukti. Sakéng ngebitang Bali Orti, ngéténg-ngéténg mabukti, pangawi wadu Bali modérené reriptaané sayan nglimbakang. Boya druén pangawi wadu siki utawi kekalih, lintangan ring punika. Samaliha, ring kalih sasihé sapisan, reriptaan pangawi wadu Bali modérené sané wawu kanten ngripta, kawedar ring Bali Orti. Diastun wawu ngaripta, reriptaané nyinayang sang ngawi sumeken pisan makarya reriptaan.

Kawéntenané inucap ngranayang tiang purun ngraos. Kapertama, yén nirgamayang pasar, sastra Bali modérené mangkin sayan ramé rauhin anak matumbasan. Kaping kalih, sastra Bali modérené, mangkin, kasumuyubin antuk pangawi lanang lan pangawi wadu. Pangawi sané sumeken tur kukuh ngripta. Ngaripta kakawian nenten madasar antuk nagingin iseng. Ngripta kakawian gumanti madasar antuk kayun ngetohang reriptaané ring paambiaran. Utaminné ring Bali Orti. Kaping tiga, ring sejeroning sastra Bali modéren sampun wénten régenerasi. Mabukti, sastra Bali modérené mangkin, nénten karipta antuk pangawi sané mayusa petang dasa tiban lintang kémanten. Karipta taler antuk pangawi sane mayusa kirangan ring petang dasa tiban. Sané ngangobin, karipta antuk pangawi sané kantun malajah ring SMA. Parab pangawiné punika Déssy Savitri.

Wéntené régenerasi puniki, ngranayang tiang ten malih nyeh. Nyeh yéning sastra Bali modérené sayan sué ten wénten ngripta. Ri antukan ten wénten ngripta sastra Bali modérené sayan sué sayan nguredang. Kasuén-suén ical. Yukti, wéntené régenerasi puniki, ngranayang tiang ten malih nyeh ring sané kadi aturang tiang inucap.

sumber: http://www.balipost.co.id/mediadetail.php?module=detailberitaindex&kid=19&id=17515

Pin It on Pinterest

Shares
Share This