Lebih dari 100 orang perhari bergabung di komunitas Ajeg Bali, untuk mendapatkan informasi menarik seputar bali — ekslusif & gratis melalui email mereka.

Kumpulan Puisi Bali Bahasa Bali

Santukan tiang ten polih inspirasi anggen bahan artikel ring artikel sane anyar, ne mangkin tiang wantah ngamosting makudang-kudang conto puisi mabasa bali. Conto-contopuisi mabasa bali puniki tiang polih ring akeh sumber, makadi buku-buku pupulan puisi bali, surat-surat kabar utawi koran-koran, miwah saking internet. Inggih pang ten nglantur tiang ngomong, niki conto-conto puisi mabasa bali.

Sasih Kapat

Yan sasih kapat rauh
Sabeh arang kapanggihin
nangingke, rikala punapi
Blabure membah ngebekin tlabah

Yan sasih kapate rauh
Kapuke pada mangundang
mangulayang ring ambarane
cerik kelih, pada girang malayangan
Ring langite, katon bungah mawarna-warni

Yang sasih kapate rauh
tur makta daatan sabeh
gadunge kedek ngakak
mentik mlilit ring tarune

Malih ipun i sekar jepun
sekare bet ngrembun
katon asri, ngulangunin manah

Anake lingsir pecah mabaos
yan sasih kapate rauh
makta ciri
sabehe arang
kapuke pada mangindang
gadunge mentik mlilit
jepune asub mabunga
blabure rauh maranin

Olih : I Made Swastika

Pustaka

Jantung satmaka ati
Ring ati pralinggan Widhi
Mparabhawa Sang Hyang Siwa Sujati
Sang Hyang Siwa pinaka Widhi
Ngrasuk ring sarining tatua sujati
Sengka kaulati
Santukan genahe singid

Jantung satmaka ati
Ring ati Sang Hyang Siwa Malingga
Ngalinggain sastra utama
Sastra wahana tatua
Tatua mapupul jeroning pustaka
Pustaka sarana sekala
Ngruruh daging sastra utama
Madasar adnyana wimala

Ati satmaka jantung
Ida Sang Hyang Widhi asung
Mpaica satra adi luhung
Luung titi
Luung pangancan
Para jana pada luung
Sangkaning sastra adi luhung

Yening ngruruh kaweruhan
Punika mapupul ring perpustakaan
Perpustakaan jantung kaweruhan
Jantung peplajahan kadiatmikaan
Jantung pendidikan Tatua Susila
Mapan sekancan pustaka
Kalingganan dening Sang Hyang Siwa
Mraga Guru Swadhyaya.

Olih : I G. Manda

Tupeng Bujuh

Kipekane rengas,
Kipekan-kipekan matabuh bangras,
Tandangne dengang,
Tandang ess batis ningkang,
Paliatne sengap,
Paliat-paliat ulap-ulap,

Nyledet anak luh, niscaya bayau jaruh,
Nyledet anak muani, masebeng paling bani,
Nyledet anak cerik, ngae kraik-kraik,
Nyledet jero mangku, ye…. ampura tu!

Bungut bujuh, nyiup roko ya matajuh,
Gembelan tekek, menek motor kipak-kipek,
Malaku monyer, tan bina buka nener,
Payu labuh, enjok-enjok ngusap peluh

Ah, ento tuah ngae banyol,
Yang tan banyol, sinah dengang rengas ngawi tukas,
Tandang lan tangkep kadi truna sarat pangarep,
Sumanget, rumaket, ngembras, lan bangras

Sakewala, sira ke ya I Tupeng Bujuh?

Olih : I Gusti Bagus Weda Sanjaya

Suara Saking Curastana

Saking sunia ingsun ngandika
Mareng kita para truna
Yowana, sang ngambel agung dharma…

Ingsun wantah sang sunia
Suniata tan parupa
Nanging boya tanpa yas…

Ingsun tan marupa
Reh sang atma tan kabanda maha bhuta
Pejah ring rananggana
Ngamargiang dharma nindihin mahardika

Ingsun boya tanpa yasa
Yasa nira ring jagat mahardika
Ngaptiang jaya Indonesia
Pinaka panagara sane tan kabanda…

Yadian nira boya sang Cura utama
Kadi Tri Yuda Sakti dahating parinama
Nanging saking iriki, saking stana druwen nira
Ingsun jaga ngandika, ngawedar suara tan parupa
Mogi kita, sang yowana utama
Sida ngagungang panagara
Nindihin Pancasila
Ngulati ajeg mahardika

Olih : I Gusti Bagus Weda Sanjaya

Jendela Kayun

I riki ring sor jendelane,
Tiang melengok ngaksinin sang surya sane magisir ka
bucun galah,
umbarane barak nyanggra sandikala sane rauh magpagin
wengi,
nutdutin manah sane katepisin rasa kangen,
kangen teken munyin rerama, kangen teken embahan
pitresnan rerama,

ejoh dini tiang manongos, ngisinin raga antuk widya,
mangda maguna, dados sundih ring kulawarga,
yadiastun sunarnyane remrem nganging setata ngangetin,
Ngukir kenyem bangga ring cangkem rerama,

Suryane engseb ninggalin lawat i punyan waru,
Sanghyang Bayu budal tan ngesirin kampid i paksi malih,
jendelane kasineb, i paksi maparama santi,
Om Shanti, Shanti, Shanti, Om

Olih : Sang Made Tresna Wicaksana

Pin It on Pinterest

Shares
Share This